Ένεργειακή επιθεώρηση και προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων. Εκτίμηση των πολεοδομικών και νομικών συνεπειών, της εγκυρότητας και του κόστους της πράξης.
Βεβαίωση μηχανικού πολεοδομικής νομιμότητας  για τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, σύμφωνα με το Ν. 4178/13. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια κάθε χρήσης και επιφάνειας.
Έλεγχος Ηλιασμού-Σκιασμού, εκτίμηση φορτίων ψύξης-θέρμανσης σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες, τον προσανατολισμό και τις εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης. μελέτη ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τις ΤΟΤΕΕ. Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας, μελέτη τεχνικής,  περιβαλλοντικής, οικονομικής σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Συγκριτική αξιολόγηση εφαρμογής παθητικών και ενεργητικών συστημάτων, επιλογής υλικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών. Προτάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού σαν συνιστώσα ενεργειακού σχεδιασμού. Υποστήριξη στη συλλογή προσφορών και σύνταξη  των εντύπων υποβολής στα προγράμματα χρηματοδότησης εξοικονόμησης ενέργειας.
Το γραφείο en-arch.gr με διευρυμένο γνωστικό αντικείμενο στην Αρχιτεκτονική, τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την ενεργειακή διαχείριση και εμπειρία σε μελέτες ειδικού νομικού πλαισίου, παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και σχεδιασμό έργων με στόχο τη βέλτιστη ισορροπία οικονομίας και ποιότητας.
 
Διαφήμιση